Com'è un 'trentaséi' gaddurésu

anticu, tantu mètru che struttura?

stirruta    

Ni cunnoscu paricchj tramandàti

a mimória e tutti so divèrsi,

cun paràuli in ùspu a dui sènsi,

com'e li chi dicia Salamòni.

 

Musa, svélaci tu lu sènsu estésu

d'un 'trentaséi' anticu di Gaddùra

carreggjata

cun trentaséi rimi riultàti

pai trentaséi righi esprèssi in vèrsi.

Cun trentaséi réguli li pènsi:

gjust'accenti illi sillabi vi pòni.

 

 

Musa, tu milli dètti e li cumpòni:

cu' la 'iltu rimùsa dettamìlli,

 

I fiori                pònivi tuttu: tòni gravi e trilli.

No' li méi, ma sènsi tój mètti:

tu, Musa, li cumpòni e milli dètti

e cun lira e cun cètara li sòni.

 

Musa, svélaci tu lu sensu estésu

d'un 'trentaséi' anticu di Gaddùra

 

I retroga           cun trentaséi righi espressi in vèrsi,

e trentaséi rittimi perfètti

cu' la lira e la cètara li sòni:

e trentaséi tòni pa' li nóti..

 

Clìu, manteni tu cu' li to' dóti

lu cantu nostru, unitu a versi, viu:

 

II fiori               manteni cu' li doti tói Clìu,

l'usanzi di minnànni pal nipóti,

Clìù, manteni tu cu' li to' dóti:

lu cantu anticu insèmbi a stili nói.

Musa, svélaci tu lu sensu estésu

d'un trentaséi anticu di Gaddura

cun trentaséi righi espressi in vèrsi,

 

II retroga          cu' la lira e la cètara li sòni,

trentaséi rigistri illi so' nòti

pal trentaséi vèrsi in gaddurésu.

 

 

Giacomo Murrighili (Loiri)

1° premio 2004

(Sezione tra poesia e canto «Pietro Pisurzi»)