Custu di est tristu tristu e scuriosu:
su soli de mannas nuis est velau
cumenti che si fessit preparau
assìstiri a unu ritu dolorosu.

 

Unu lentu rintoccu lamentosu
su bentu de lontanu m' at portau
chi talmenti su coru m' at turbau
lassendimì cunfundiu e dubbiosu;

 

e unu sensu de angoscia aicci forti
chi m'est partu de intendi in cussu istanti
s'amplessu dolorosu de sa mortichi mi stringessit e naressit: «Tanti
t'illudis de sa vida e de sa sorti,
mortali misereddu, ses erranti!».

 

Raimondo Piras

3° premio ex aequo 1959 (Campidanese)