Bentu chi cun su tou muilare
mente, anima e coro m'as toccadu
e fattu in s'infinidu meditare,
firma! Proite goi infuriadu

 

curres e no arreis? Domandare
ti cheria comente as cumintzadu
sa cursa chena fine e chie dare
tale dura cundenna at usadu.

 

Ma sighis su caminu pianghende
ca forsis as segretos tue puru
e cosas de contare a tie caras;

 

e pares in limbazu tou nende:
su non poder pasare cant'ès duru!
Puru in cursa, bentu, cantu naras!


Pietro Mellino
1959