Chissà si forrojende in sos alzìos,
inue sos ranzolos a iscampiàdas
s'an tessidu tramas e afficos,
pot'agattare, a oros chena biccos,
retrattos de cuddos giajos mios,
ch'in ammentos no appo
né in fentòmos.

 

E l'app'a isterrer
sas pijas ischitzidas
pro ch'ider intro
su risittu cuadu,
in prammu 'e manu
un'scutta torradu
a connoscher de nou
lughe 'ia.

 

E movitìa
s'ojada torr'atzesa
at'aer pro me
cun tzinnu 'e cuntentesa,
fatendemiche sebestare inie
assimizos chi agatte
crasa in fizos.

 

Cun nòdidu faeddu

'e omine atzudu
m'as'a contare
de sa pelèa cumprida
prò m'iscobiàre
àndalas de giùdu
inue che sun sas abbas
chena ludu.

 

S'acchiddu intostigadu
chi as lassadu
forsi m'as'apporrire
pro sighire
in cust'andare a tàmbulu
e a s'inzerta.

 

Maria Sale (Chiaramonti)
1° premio 2004
(Sezione poesia inedita sarda «Antonio Sanna»)