Poetas caros , donos de natura
bos cheren, bonos pro tesser su pannu,
s'est lecca tessidura ‘enit su dannu
figura in sa butteca non nde faghet
non est omaggiu cando non piaghet
si restat sentz' ispazu in parastaggiu
che un' istratzu chi non dat vantaggiu
bestir' a gala su giovane amante
cand ' est mala sa roba 'e su mercante.

 

A nou modu custa trama tesso
ne tenzo brama de la concluire.
Creo chi bi resesso a la finire
ca m 'interesso e b 'impreo sa mente
che unu tessidore intelligente
fago maglias, m 'illudo de s'onore
concludo a chi 'est débbile autore
pro lu coperrer su dipintu mantu
complecadu, distintu , bene aggiantu.

 

Unu mantu tessidu che-i custu
fatt' a pulidu, non ch'est s' uguale
bene conclusu, giustu , ispeciale
robustu , in Ippocrene fattu a nou
invit' a mi lu fàghere a su prou,
tessidemilu pro mi suddisfàghere
tott ' in filu ortzicadu a cumpiàghere
a chie lu cumprendet e l'ammirat
ca lu tèssere attendet e aspirat.

 

Mi tesso ‘ este cappotto o gabbanu
no timo d' Everest(e) gelu densu
ando lontanu in cussu situ immensu
che s ovranu cumando d-ogni arringa
dómino Daulaghiri e Cancincinga
su tramatore sardu sutta nómino
e sentza riguardu ognunu abómino
ch'andan e impiastran tessituras
s'ammastran e non an giustas mesuras.


Motto “Vivat sa Sardigna”
Premio Ozieri 1958