Cand' entra lu smamadori
chi vo' ismamà la 'irata,
siddu bundant'è lu fiori
dici che bona l'annata.

 

Cussì a fatta di dì,
di li neuli da l'assentu,
forsi si po' cunniscì
si facc'ea o sidd' è ventu.

 

Ma lu nodu di la solti
nisciunu lu po' isciuddì
e nisciunu ti po' di'
cal'è l'ora di la molti.

 

Candu lu juu è fiuritu,
chi cantendi ti cunsola
illu so ramu frunitu
la filumena a la sola,

 

siddu lu 'entu è sintzeru
nè tropp' aldent' è lu soli,
lu massaiu po' di di' 'eru
siddu so boni l'aglioli.

 

Ma lu nodu di la solti
nisciunu lu po' isciuddi,
e nisciunu ti po' di'
cal'è l'ora di la molti!

 

 Lu timpiesu
1959