Postu m'hani un vistiri...
e mi cunfolmu a cantu vò la jenti
ma lacu li me miri
a libari pinseri di la menti;
si palgu lu chi voni
calà mi possu par agnati boni.

 

Ed è un vistiri a muta
chi decu di': no trebbi lu me' trattu;
alt'è lu chi mi scjuta
e s'ammanerà a pùglimmi "riccattu"
dulci a lu palatrài;
ma a li taeddhi n'è nuscu suài.

 

Nuscu ... com'una spéra
chi lu cunnottu indrentu minni torra
viu, ogghj com'era
i' la ciùintura andata ... chi no' torra!?!
vena è solu a mitài:

i' lu sintitu torra ... siddhu ll'hài!

 

Dulci s'affacca e veni
ammanirata a vessu d'accunoltu;
la sìrigghj 'i li 'éni
i lu mirà un fiòri nò' àccoltu;
o candu fala sera
ch'avvelti chi la "dì" è chi com' éra;

 

celtu ... ni po' iscì mala
o é lu celi spannatu a falla bona
ma d'altu é sempri in gala
l'ignitti in middi 'essi ... e ti paldona;
sempri è idda d'un picju
e di cambia no' pari agghja disicju.

 

cussìni è lu sintitu !...
siddhu vi pensi è viu a d'ugna etai
a li dini è cusgitu
e si mori no' l'hai a sapè mai;
polta li 'istiri soi
e in chissi, a volti, poi agattà li toi.

 

Gigi Angeli (Luras)
2° premio 2003 (Sezione poesia sarda inedita «Antonio Sanna»)