Non bides che pedraios
e rubos e pedraios
e suergios e chercos e pedraios
e prunischeddas ruos e pedraios.

Nudd' àtera cultura
si no est calchi tula
de trigu isfìoridu
nande a sos bentos:
cantu so sididu!

Una ‘oghe pitzinna
cantat in mesu a tanta solidade
cun trista melodia:
paret s'eco luntana
d'unu dolore chi no tenet fine.

Li rispondet in s'adde
un accoradu piantu d'anzoneddu,
paret pedinde perdonu a su mundu
proesser nadu.

 

Pietro Mura

2° premio ex aequo 1958 (Nuorese)