Informazioni sull'opera

TESTO


A manu in muru
happo chircadu
de ier lughe.
In tottue.
De haer lughe
happo chircadu
a preda istovoccada
et a manu in muru,
a sa tzega.
A s'imbesse so annadu,
erettu et a trottu,
happo connottu
duda ebbia
et lughe nudda.
Et non cherzo,
eo non chirco
paghe, alenu,
su meu o s'anzenu,
solu lughe,
unu pagu 'e lughe,
unu tziccu,
un uttiu
chi m'istudet su sidiu,
un'atza,
un'ispera 'e lughe,
chi mi ghiet sa vista,
chi enzat de ue
no importat,
mancaris dae sa Rughe,
bastat chi siat lughe.
Happo tzirriadu, muttidu, aboghinadu:
- Lughe, dademi lughe -
artzianne sa cara a chelu
et so ruttu
a binugos ficchidos;
a cara a terra
happo prantu a succuttu,
istraccu,
et su pruere che in tumba
m'hat prenadu sa ucca.

 

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloIn chirca 'e lughe
SezionePoesia Sarda Inedita
AutoreAngelo Bellinzas
Nome 
Anno1979
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1979
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo