Informazioni sull'opera

TESTO


Oe ti 'ido bezzu, caddu meu,
solu, solu in su padru, iscapu, inue
dae sende puddredu, solu tue
'nde fist padronu e ue che bentu
currias e a saltios cuntentu
ti 'idia pesare reu reu.
Como ti miro in d'un'oru ficcadu,
che unu 'ezzu seriu e pensosu
e mi intendo crescher furiosu
quasi unu dolore in sa pettorra:
sun tottu sos ammentos anda e torra,
cumpagnu caru 'e su tempus passadu.
Beni chi ti carigne che a cando
fìt tottu fogu sa carena tua,
che cando umpare leaiamus pannu;
non ses solu, no, 'ezzu (a dolu mannu!)
non so manch'eo pius su'e tando.
Benimi accantu, beni: umpare idimus
tanta vida passada beneitta;
aisetta, aisetta, sa berritta
mi leo, su fusile e postu a nou,
eccomi torra su padronu tou,
s'ultima iscurrizada nos faghimus!
Ti allento sa briglia corno, via!
chie podet trattenner tanta fua?
Su 'entu in faccia mi 'ndettat sa giua,
oe non b'hat bisonzu de isprones.
Sun sos ferrados zocculos tittones
cazzende fogu in sa pedra liddìa.
Ite fogosa e passida currera
oe sa tua! Addae sa tanca
hamus lassadu e a destra e a manca
canta zente ch'isettat a passare!
Mi', a la ides? Ch'est finas comare
cudda chi sempre 'eniat a gropper;.
B' hat festa in sa costera, ajò, c'andamus,
m Logudoro, in sa Planargia addae.
Hamus a fagher su frusciu che ae,
non b'hat acchettu 'e tantas balentias:
ca si mai si mai atteras bias
de c o m e n t ~ si curret li mustramus.
Ajò, andamus: est carresegare,
no_is faghimus parte 'e sas pariglias.
M1' fioccos e nastros e ischiglias:
cosas chi nos ponian fogu e briu.
Ajò, ch'in tantu allegru iscampaniu
che tando nos torramus a misciare.
Curre! chi che a nois no che nd'ada:
tue ses torra lebiu che puma,
tottu biancu, cobert'e ispuma,
chie ti firmat? (mancu mi bi prò!).
Anda, saltia, curre, ajò, ajò,
custa est s'ultima nostra iscurrizada.

 

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloS'ultima iscurrizzada
SezionePoesia Sarda Inedita
AutoreForico Sechi
Nome 
Anno1970
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1970
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo