Informazioni sull'opera

TESTO


Chini sci' chi puru
una dì no happ'a andai
a sa festa chi m'hant impromittu.
Callincun'had'a benn'a chizzi: «Scida,
(callincunu chi pru' no happu biu
diora meda a pei' de su lettu)
«scida ch'est'or 'e movi: funti pròntusu
is cuaddus asutt' 'e sa ventana».
E candu gent'happ'a biri
annend'a festa cun nosu.
Oh, benei, enei. Genti, enei
a i custa festa che s'hant'impromittu
babbu', nonnus, antigu' nostro', festa
manna, penza' d'iora, disigiada,
e bia mai.
I sind'arregodàisi,
genti disisperada, cantu' bòrtasa
a anant' 'e unu fill, 'e unu fradi,
a anant' 'e unu babbu mort'a balla,
i sind'arregodais cantu' bortas
cun su cor'affrigi' eus penzau
chi no iaus a biri pru' festa?
I sind'arregodais su corrìnu
di àccasa scardacilladasa,
e 'i domu' nostas prena' de pezza
(de pezz' 'e bassa macelleria)
e mamma nostra prangendu

e babbu nostu cittìu
e nosu chi timiàusu
su chi babbu fua' penzendu?
Oh, cantu ndeis portau
feminas, pan'a presoni,
cun su manteddu 'n is ògusu
nieddu che i su coru.
Cant'ei' disigiau custa festa
marradori' mortu' de famini,
in terra' de trigu siccau
innant' 'i essi cumpriu;
pastori' mortu' de frius,
cun sa facci segad' 'e sa straccìa,
annendu, annendu, senz' 'e mancu sciri
amnm.
E cand'hasi penzau ma' a festa
tui bandidu, fradi miu? Candu
t'hanti sighiu coment' 'e una fera?
Candu t'has'agattau, senz' 'e nimmancu
sciri comenti, i' manu' bruttas? Candu
ha' disigia' 'e bir' a mamma tua
manca' a fora? Oppuru cand'ha' biu
in su sonnu ca 'n manus unu piccu
stringìasta 'nvec' 'e su fosilli? O candu
hasi biu 'n su sonnu ca arrìri
scia sta ancora, e prangi?
Ma oi callincunu
è zerriendu: «Andèusu, scidai,
est' or' 'e movi».
Andeu', genti, andéus
a i custa festa chi s'ant'impromittu

cuddus chi mai festa ìanta biu.
Genti disisperada,
senza' 'e prangi: non d'eus a biri
pru' de mortus a balla.
Femina', fullianci
custus pannu' nieddus, e tiàllasa
boga' 'e linu, e pani e binu, e froris
e cantai muttettu' di amori.
Andéusu,
marradori' mortu' de famini,
pastori' mortu' de friusu,
terra' de trigu eis a biri, angiònisi,
fitellu' gràssusu.
E tui
bandidu, fradi miu, beni cun nosu
tui puru, eni, fradi sciurtunau.
Isciacquadì i' manus, fullianci
e càvun' 'e fosilli e bessidindi
a sa lusg' 'e su solli.
No, no est'in su sonnu su chi bisi,
beni, fradi cun nosu,
arrì cun nosu, prangi
cun nosu, fradi. Beni
cun nosu tui puru
a i custa festa chi s'hant'impromittu.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloChini scidi
SezionePoesia Sarda Inedita
AutoreBenvenuto Lobina
Nome 
Anno1964
Argomento 
Descrizione 
LinguaCampidanese
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1964
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo