Informazioni sull'opera

TESTO


I ABI DIA ANDAI SI FESSI LIERU?


Bambulat, bambulat a s 'appr a pidu
in sa nebida 'e unu bisu
duas um br as pi spinendi
s'una c hi zu a s' ate ra:
"F orsi s una bo rta
tui nc'e ss ias ta pò ab ballanza
e, gan osu , ti fi as me ri
d ogna cos a c h'atto bi asta.
E i mm oi? ... Mira i it a t onton i!
Ndi se' fert u a inn oi, a su co ffu.
Ellu ? Ita ti piga fradisceddu?
Ti nd'aba r ras sezziu?
Ti ponis a speculizzai?
Però, a su chi sciu,
candu curriasta pò su mundu
tui pensasta a totaturu,
ti pariat chi no nei fessi nemus
malaccoi prus de Lusbè.
Inveci est arrennesciu
chi cudda strologa 'e preneta,
mancari strologa, est sa prus forti.
Ma labai
aundi Cioxedda t'at battìu!
Incappa nimmancu ti sonnasta
de nd'aggrummai a innoi!
A mei puru, fradi miu!
Ohi! Comenti su Dimoniu
m'at portau in giru!
Seu stetiu in su ginnasiu
in su liceu , s' universidadi
ne is uffizius , me is paperis
in s' esercitu i a sa gherra
... i a pustis .. .
pediddu a Berzebù su ch'est accontessiu .
Subitanu m'agatu
a nd'allanai a innoi
in su luzzu, in s'attuffu.
I abi?
Abi dìa andai si fessi lieru?"

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloI abi dia andai si fessi lieru?
SezionePoesia
AutoreGiuseppe Corona
Nome 
Anno1993
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1993
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo