Informazioni sull'opera

TESTO


BENTU ESTU


Deu, in custu bentu mi ci seu sèzziu.
Chen' 'e nai nudda
hapu cantau a pagu sa musica sua
cun s'aspa sonada de is fueddus mius.
Cun su fosili in s' azzichidu:
surda sa genti,
surda sa mattixedda,
surdu s'arriu bessiu.
Deu, in custu bentu mi ci seu sèzziu .
Cainu curriat avattu a Abeli, abboxinendi
nd'arziada de dogna parti.
Strumpada is femminas, is pipias spolincas
in is lettus, in is taulas, in s'argidda sudada
pighendinceddu coment' 'e una bestia arrabiada.
Nudda est abbarrau prus in su logu giustu,
scetti arrastu o prus de s'arrastu
de chini si fiat stimau .
E beniant a susu sordaus,
medas sordaus;
beniant a susu sordaus coment' 'e muaxa;
prus de sa muaxa,
ma medas prus pagu de is mortus boccius.
Deu in custu bentu mi ci seu sèzziu.
Hapu pappau,
hapu buffau,
hapu cobertu e dormiu tranquillu.
Ma apustis mi ndi seu scidau e hapu prantu .
A is peis de una domu arrumbiada,
a pizzus de sa perda sua niedda,
in s'arroga sua ammantada de ludu e de sanguini;
accanta de una femmina oberta,
accanta de unu pipiu mort'abbruxau,
accanta de unu sordau passau de balla
cun is ogus scarancaus,
su prantu miu disarmau.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloBentu Estu
SezionePoesia
AutoreEfisio Collu
Nome 
Anno1993
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1993
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo