Informazioni sull'opera

TESTO


MAMAI


Asseliadì, non timas . Calat
cun airis carrigas de bentu
custu meri de ierru stramudìu. Calat
cun sciorroccadas dì aqua, cun sentoris
dì erba ferta de straccìa .
Calat cun umbras trulas
sperradas tot'in dd'una de Iampus,
prenas de retumbus de tronu .
Ma immoi, tui, asseliadì.
Totu sa vida has arrepuntau
cun sogas de passienzia
su pannu lentu de su tempus.
Totu sa vida has passau
sedazzendu sonnus: is prus Iebius,
is prus nodìus si nd'ampulànt in artu,
in artu si sperdiant
in su bentu . Lassa scurriri
immoi sa fruminad'i arregordus,
arrefinandi is boxis sceti,
is sonus, is pispisus
chi t'indurciant su coru.
Scaresci s'aspori di ogna dì passada
a pudai sa cresura 'e is pensamentus
candu, fridu, ti zivinàt a pizzus
un'attongiu chizzanu.
Asseliadì, immoi. Ascurta
is boxis allirgas de is nebodis,
gosadì ogna stiddiu di amori
de su beranu chi has ingenerau.
Non timas: is umbras
de custu murrtadroxu 'e ierru
non hant a porri intrulai
cussu spantu de luxi.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloMamai
SezionePoesia
AutorePaola Alcioni
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo