Informazioni sull'opera

TESTO


A CALI 'ENTU


Sola che perda,
frima,
abettu .
A cali 'entu
ap'a aberri s'enna?
Bentu estu
in custa terra pintàsta
sruexus
In iscurigadroxus arrobiastus
crochendiddus facci a soli.
Sa cara mi caringiàsta
cun manus de nannai.
Immoi ses inchietu,
no tocchist'a forti,
immoi ti timu.
Pampas de fogu
arribàdas a traitorìa,
in d'unu xelu basciu,
aillargu de 'ogna anninnìa
anti fatu in follas de xinisu
sruexus, matas de olia
e sonnus de pipìa.
No cantat prus
po mimi
su cuccu a su notti
e cuddu steddu 'e bona sorti
ingurtiu nei dd'at unu sperrumu.
Su 'entu 'e soli
no tenit fragu
de figumorisca e trigu messau,
sa tramuntana mi parit
una zioddedda a muncadori
impressia de si nd'andai.
E custu speddiu,
chi manus lebias
a fragu 'i 'entu antigu
mi tocchinti s'enna,
candu m'at a passai?

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloA cali 'entu
SezionePoesia
AutoreAnna Cristina Serra
Nome 
Anno1993
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1993
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo