Informazioni sull'opera

TESTO

SU MUNDU 'E PASCALEDDU


In s'utturighinu derrutu,
a s'iscabulada 'e s'arvuredu
padronu 'e umbras fuidittas,
s'aera caente ispasimaiat dillende
in su cuntrastu 'e ruos
e de muros isambesciados.
Corritortu e Foscighittu
a murr'a terra e a bae in bucca
isbuffaian sutt"e su juale.
Sezzidu,
astringhende trunneos e foette
e in sa conca unu muccaloru annodadu,
Pascaleddu,
massaju a pilimburdu
inzitaiat su ju:
trù su 'o!
Carrend'a bidda s'incunza
pustis de un'annu 'e mattanas,
gosaiat in coro;
e sos ojos de isettu lughiana
in sa cara turrada.
Trù su 'o!


E cuntentu, isaiada:
cando a domo reccuo
mamma mi coghet tureddos,
de lebreris de joddu m'attato
cun pane chivalzu!».
Zertu, su mundu 'e Pascaleddu
fit fattu a misura pro isse;
sas iscolas fin lussos
chi non battian reca tu.
No hat bidu su mare,
si no in neulosas bijones
de contos de foghìle;
e su poju 'e su riu
fit su sonniu bramidu,
s'alleviu 'e calidos istios.
Adiosu mundu bellu 'e Pascaleddu.
M'addulcat su coro s'ammentu
ma non ti dia cherrer pius crobare.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloSu mundu 'e Pascaleddu
SezionePoesia
AutoreFrancesco Murtinu
Nome 
Anno1989
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1989
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo