Informazioni sull'opera

TESTO

DEU PURU
Deu puru: trumbitteri de stima e di amori,
comente is andadoris de una borta,
cun sa bertula a coddu e s'udri a chinzu
andu peri is bias de su mundu, cantendu
e intreghendu is canzonis a su bentu
po chi ddas portit a sa parti chi bolit.
Deu puru andu de mizza in mizza po buffai,
in s'umbra sempiri birdi chi confortat,
s'aqua frisca chi zampillat e ristorat.
Andu a circai fradis: po sparziri cun issus,
aundi is mizzas sunt abbarradas siccas,
s'aqua de s'udri miu limpia e crara
chi donat cum bonesa senza studa, consolu
e biadesas disigiadas de corus insidìus.
Deu puru torru a sa funtana sempiri bia
de su «Cantaru»; aundi, aspettant is maistus
de s'arti bella prus antiga de s'omini,
chi m'hanti cumbidau a s'attoppu di hoi
po benedixiri sa bondadi de sa fatìga .
chi portu in bertula, po sa spadalia intre
fradis avvesus a s'incantu de is sonus.
E ddoi torru currendu: de mengianu chizzi,
innantis chi su soli si pesit e calentit
e sa basca annappit, cun is fumus de s'airi,
s'orizzonti limpiu e luxenti chi dda 'ngiriat.
E innì mi sezzu; cun su com unfrau de prexu,
in s'abettu chi s'aqua sanidosa ch'issa donat
mi torrit sidi, comente candu buffu in s'udri miu
sempiri prenu de cròculus ispantosus.


SCHEDA DELL'OPERA
TitoloDeu Puru
SezionePoesia
AutoreFaustino Onnis
Nome 
Anno1988
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1988
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo