Informazioni sull'opera

TESTO

M'ammèntu ancora chi, pizzìnni,
zi pusthàba pa l'utturini di campagna
chi a ùnu a ùnu cunniscia 
Àlthru nùdda s'intindìa
chi la bòzì di l'àiburi e una funtàna
Fàtt'a iddu sènza fabiddà
m'è intràda i lu sàngu
chissa canzòni sanza paràuri
ch'abia, pizzìnni, la campàgna
Àlthru nùdda s'intindìa
chi la bòzi di l'àiburi e una funtàna
Zi fimmàbami e m'intindìa lu cori e lu ripìru
«A piànu, a piànul»,
dizìa a mè matèssi;
no abarìsthia vurùdu nemmàncu lu cori
intindì più fòrthi di chissu sirénziu.
Àlthru nùdda s'intindìa
chi la bòzi di l'àiburi e una fùntàna.
A pògu a pògu arribìa, cu lu vèntu
un'àlthra bòzi calma e ripittòsa,
luntàna, la ziddài.
Dabói di tant'ànni l'àggiu vìsthu,
dùi pizzìnni fattu, mè figlióri,
zirchèndi l'utturìni antìghi
in un ciaraméddu di càsi e di carréri
E éiu. darédd'a ]u balchòni tancàdu
pinsàba a ùna canzòna ch'abia,
sènza paràuri, la campàgna.

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo Ammènti
Sezione  
Autore Marina Casu
Nome 1988-12
Anno 1988
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore Athena s.r.l.
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 1988
Copertura Logudoro, Sardegna Italia
Diritti Comune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo